Om oss

 • Förskolans inriktningen omfattar barns trygghet, flerspråkighet och integration. Förskolan ligger i Järva med närhet till parker, skog och natur och vi tillbringar mycket tid där. Vi ger barnen möjligheter till upplevelser och inlärning där deras nyfikenhet och upptäckarlust får styra.

  Förskolan använder sig av ett språkutvecklande och utforskande arbetssätt under hela förskoledagen. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation, vi observerar och reflekterar kring arbetssättet för att utveckla verksamheten framåt. Vi dokumenterar vad barnen gör, så att det blir synligt vad och hur barnen lär sig.

  Pedagogerna skapar förutsättningar för barnens utveckling genom att, i en tillåtande miljö, ge dem möjligheter att få arbeta med material som inbjuder till rolig och utforskande lek. Förskolan serverar näringsrik mat.

 • Öppettider

  Umma förskola AB följer stadens riktlinjer vad gäller öppethållande där det bland annat framgår att:
  Förskola ska erbjudas barn från och med ett års ålder i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt (8 kap 5 § skollagen).

  Förskola ska kunna tillhandahållas alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden kl. 06.30 – 18.30. Ramtiden är den maximala öppettid en förskola ska kunna erbjuda. Både hel- och deltidsplatser ska erbjudas. Föräldrarnas behov av öppethållande ska kontinuerligt följas upp av huvudmannen. Föräldrars förändrade behov av öppethållande ska mötas omgående med hänsyn till de enskilda omständigheterna. Förskola ska erbjudas och bedrivas enligt gällande styrdokument även under semesterperioder. Föräldrar ska erbjudas alternativ förskola om en verksamhet ska ha stängt. Alternativ förskola ska erbjudas inom skäligt avstånd.

 • Våra köregler

  Umma förskola AB följer stadens regler vad gäller köregler där det framgår:
  Varje fristående förskola ska vara öppen för alla barn som ska erbjudas förskola (8 kap. 18 § skollagen och prop. 2009/2010:165 s. 365). Köreglerna ska utformas på grunder som Stockholm stad kan godkänna (8 kap. 19 § skollagen och prop. 2009/10:165, s. 717). Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande turordning.
  1. Barn i behov av särskild stöd för sin utveckling enligt skollagen.
  2. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
  3. Barn med längst kötid till förskolan.